Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

pIdentiteit van de verkoper:

Wij zijn:

Omega-IT BV handelend onder namen: 123IT.be, 123IT, Omega-IT, Omega-IT.be .

Vestgingsadres:

Omega-IT BV
Heesterweg 5

3191 Boortmeerbeek

 

Bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

Telefoonnummer: (+32)15 61 51 31

E-mail: klantenservice@Omega-IT.be

Ondernemingsnummer: BE 0733 649 701
BTW-nummer: BE 0733 649 701

 

1.

Algemene bepalingen

In deze voorwaarden wordt Omega-IT bv aangeduid als Omega-IT en haar contractspartner als afnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Omega-IT. Eventuele algemene (inkoop-, leverings-, betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Naast deze algemene voorwaarden kan Omega-IT aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Omega-IT heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.

Prijzen

De bestellingen worden geleverd tegen de prijzen op datum van bestelling zelf. De diensten worden verricht tegen de prijs die Omega-IT na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Alle aanbiedingen van Omega-IT zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 15 dagen tenzij anders vermeld. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Verplaatsingskosten binnen België worden aangerekend aan € 0,75 per km, met een minimum van € 50. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, kan Omega-IT parkingkosten aan werkelijke kost aanrekenen.

3.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Verzending/Aflevering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Omega-IT de wijze van verzending. In geval Omega-IT de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Omega-IT. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen en te betalen. Bij gebreke daarvan kunnen de zaken voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.

In geval de afnemer ondanks aanmaning daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Omega-IT op te geven opslagplaats, heeft Omega-IT het recht (zonder afbreuk te doen aan haar recht de gedwongen uitvoering na te streven) om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Omega-IT toekomende rechten.

Leveringstermijnen

De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Omega-IT.

Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Omega-IT na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Omega-IT na ingebrekestelling een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Omega-IT. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Omega-IT of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

4.

Betaling

Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Omega-IT een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Omega-IT heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald.

Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Omega-IT verschuldigd van 1% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €100.

Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Omega-IT tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Omega-IT te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief met een minimum van € 150,- per factuur.

Niet tijdige betaling geeft Omega-IT het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

Omega-IT is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Omega-IT te verrichten prestaties, een en ander op een door Omega-IT aan te geven wijze.

Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Omega-IT garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

5.

Klachten

Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Omega-IT kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Omega-IT geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Indien een reclame door Omega-IT gegrond wordt bevonden, heeft Omega-IT het recht te harer keuze:

 1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Omega-IT worden afgegeven;
 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De afnemer dient in een voorkomend geval Omega-IT onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Omega-IT aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Omega-IT op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Omega-IT deze zaken aan de afnemer afleverde.

Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.

In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Omega-IT niet gehouden reclamaties in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van Omega-IT aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.

6.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

De eigendom van de geleverde zaken wordt door Omega-IT uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Voormeld eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico overdracht zoals omschreven in artikel 3.

Het is de afnemer verboden zonder schriftelijke toestemming van Omega-IT de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderzins te bezwaren. Tevens zal de afnemer in geval van een eventueel beslag op deze goederen zowel de beslaglegger als Omega-IT hiervan informeren.

De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Omega-IT de zaken aan Omega-IT ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Omega-IT of aan de door Omega-IT aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

Omega-IT verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Omega-IT ten behoeve van andere aanspraken die Omega-IT op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Omega-IT zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een boetebeding van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Omega-IT tot volledige voldoening van al hetgeen Omega-IT van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

7.

Garantie

Omega-IT staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.

Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de afnemer aan Omega-IT een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Omega-IT, doch zonder hierbij afbreuk te doen aan het recht van Omega-IT om de gedwongen uitvoering na te streven. De afnemer zal alsdan Omega-IT vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Omega-IT verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Omega-IT zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering, en dit conform de modaliteiten van artikel 5.

Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inktcartridges e.d.) geeft Omega-IT garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Omega-IT op te geven adres.

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 1. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
 2. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Omega-IT zijn verricht;
 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 5. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 6. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 7. Indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van Omega-IT aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals hier beschreven.

8.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Alle door of in opdracht van Omega-IT gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Omega-IT en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Omega-IT te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Omega-IT van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

9.

Aansprakelijkheidsbeperking

Omega-IT, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is Omega-IT in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 1. wegens niet, of niet tijdige levering;
 2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
 3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
 4. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
 5. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Omega-IT’s bedrijfsruimte bevinden;
 6. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 7. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 8. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
 9. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 10. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Indien Omega-IT in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Omega-IT slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Omega-IT nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

De afnemer zal Omega-IT vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Omega-IT.

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Omega-IT.

10.

Niet-toerekenbare tekortkomingen

Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Omega-IT niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Omega-IT niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Omega-IT als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Omega-IT alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Omega-IT redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Omega-IT heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Omega-IT is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Omega-IT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Omega-IT behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Omega-IT heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

11.

Ontbinding

Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Omega-IT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij uitstel van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Omega-IT te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

In gevallen onder 1 genoemd, heeft Omega-IT het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder hiertoe verplicht te zijn, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Omega-IT is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen die forfaitair wordt begroot op 25% van de waarde van de bestelling en onder het uitdrukkelijke voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Omega-IT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Omega-IT verrichte prestaties, en heeft Omega-IT onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

12.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Leuven neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Omega-IT en afnemer, tenzij Omega-IT er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

13.

Verwerking van persoonsgegevens

Omega-IT verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien Omega-IT de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Omega-IT verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). Omega-IT verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door Omega-IT worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en geluidsopnamen. De persoonsgegevens worden door Omega-IT steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Omega-IT. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Omega-IT alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Omega-IT beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, repaircentra.

Voor het overige verwijst Omega-IT naar haar privacy policy, waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) uw rechten met betrekking tot deze verwerking , en (v) onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking.